Klantenservice

 1. Toepasselijkheid

  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

  CATB:  Coffee & Tea Brokers tevens handelend onder de handelsnaam CATB
  Koper: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Coffee & Tea Brokers in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
  Producten: Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

1.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Coffee & Tea Brokers alsmede op alle met Coffee & Tea Brokers aangegane overeenkomsten.

1.2.  Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

1.3.  Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Coffee & Tea Brokers is ingestemd.

1.4.  Coffee & Tea Brokers behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.5.  Door het gebruik van de internetsite van Coffee & Tea Brokers (CBP-shop.com) en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.6.  Coffee & Tea Brokers is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
 

 1.         Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten


2.1.  Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.2.  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Coffee & Tea Brokers herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Coffee & Tea Brokers de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.3.  Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Coffee & Tea Brokers garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 

 1.         Prijzen

3.1.   Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2.   Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3.  De Koper is de prijs verschuldigd die Coffee & Tea Brokers in haar bevestiging conform artikel 2.2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Coffee & Tea Brokers worden gecorrigeerd.

3.4.  Indien de prijzen voor de aangeboden producten wijzigen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na wijziging van de prijs door Coffee & Tea Brokers.
 

 1.         Betaling


4.1.   Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

 •  iDEAL

4.2.  Coffee & Tea Brokers kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 

4.3.  Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan. 


 1.         Levering en leveringstijd

  5.1.  Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Coffee & Tea Brokers ernaar om bestellingen, na verwerking van betaling, uiterlijk binnen 4 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Coffee & Tea Brokers kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2.  Indien een product door de koper wordt besteld dat tijdelijk niet voorradig is, wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld. 

5.3  Aflevering geschiedt op het laatste aan Coffee & Tea Brokers kenbaar gemaakte afleveradres. Coffee & Tea Brokers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden.

5.4.  Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

5.5.  Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 

 1.         Gebreken en Klachttermijn

6.1.  De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na levering aan Coffee & Tea Brokers ter kennisgeving worden gebracht.

 1.         Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling 

7.1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van modelformulier voor herroeping dat u HIER kunt downloaden, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht

7.2.  Coffee & Tea Brokers is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

7.3.  Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door Coffee & Tea Brokers voor Koper worden besteld is niet mogelijk.

7.4.  Als Koper een geleverd artikel wil ruilen voor een ander artikel brengt Coffee & Tea Brokers voor het  opnieuw verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling 12,50 euro administratiekosten euro in rekening.

7.5 Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een aankoop die ziet op de levering van:

 • volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
 1.         Garantie en aansprakelijkheid

8.1.  Wanneer aanspraak wordt gemaakt op garantie is Koper verantwoordelijk voor het correct aanleveren van het garantie artikel bij Coffee & Tea Brokers. Eventuele kosten van bezorging die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van Koper. Coffee & Tea Brokers draagt na reparatie of vervanging zorg voor het retourneren van het garantie artikel.

8.2.  Coffee & Tea Brokers is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Coffee & Tea Brokers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3.  Indien Coffee & Tea Brokers om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4.  Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

 • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Coffee & Tea Brokers of de fabrikant zijn verricht;
 • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.5.  De Koper is gehouden Coffee & Tea Brokers te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Coffee & Tea Brokers zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 

8.6.  Het is mogelijk dat Coffee & Tea Brokers op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Coffee & Tea Brokers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan. 

8.7.  Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Coffee & Tea Brokers streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten. 

8.8.  Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Coffee & Tea Brokers. 
 


 1.  Overmacht

9.1.  In geval van overmacht is Coffee & Tea Brokers niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Coffee & Tea Brokers is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9.2.  Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 

 1.      Intellectuele eigendom

10.1.  De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Coffee & Tea Brokers, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2.  Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3.  Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Coffee & Tea Brokers, of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.


 1.      Persoonsgegevens

11.1.  De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Coffee & Tea Brokers nageleefd. Aan Coffee & Tea Brokers verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestellingen uit te kunnen voeren en indien nodig, contact met u op te nemen.

11.2.  Coffee & Tea Brokers verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

 1.      Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1.  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2.  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3.  Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Coffee & Tea Brokers, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 1.      Diverse bepalingen 

13.1  Coffee & Tea Brokers, Reedijk 8-15 3274KE Heinenoord is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 81531354. Het Btw-identificatienummer is NL862127920B01 Gelieve alle correspondentie aangaande deze voorwaarden te zenden aan Coffee & Tea Brokers op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

13.2.  De Coffee & Tea Brokers Klantenservice (0623919129) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur.

13.3.  Coffee & Tea Brokers streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.